Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Biblioteka leśnego aktywizmu

Podręczniki

Kompleksowy podręcznik „Jak Twój głos może uratować Twój las” autorstwa Anny Sowy i Pawła Pawlaczyka wydany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze.
Polecamy każdemu aktywiście i każdej aktywistce leśnej!

Mały poradnik jak organizować spotkania z Lasami Państwowymi i jak rozmawiać by rozmowy prowadziły do konstruktywnych celów.
Poradnik zawiera listę 15 najczęściej używanych przez leśników, naciąganych argumentów za tym, że “ten las trzeba wyciąć” oraz propozycje jak na takie argumenty odpowiadać.

Poradnik Fundacji Lasy i Obywatele o tym jak samorząd może chronić lokalne lasy

Field guide to tree related micro-habitats.
Przyjazny użytkownikom podręcznik monitorowania drzew mikrosiedliskowych.
Po angielsku. Wydany przez Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL.

Podręcznik o dostępie do informacji i do informacji o środowisku

Porady jak występować o tworzenie użytków ekologicznych przygotowały Stowarzyszenie Nasz Bóbr oraz Klub Przyrodnika.

Przewodnik prawny monitoringu obywatelskiego instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska, autorstwa Anny Sowy i Pawła Pawlaczyka wydany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody z 12 grudnia 2017 roku

Mały przewodnik po rębniach i trzebieżach (dla nie-leśników)

E-przewodnik po rębniach SGGW

Dokumenty organizacji certyfikującej drewno FSC

Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce.

Raporty

Próba oceny zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce. Raport na temat ochrony przyrody w gospodarce leśnej w Polsce, ochrony lasów w parkach narodowych, społecznego dostępu do informacji i społecznego udziału w planowaniu w tym zakresie. Wydany przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Przedstawia rekomendacje do poprawy obecnej sytuacji.

Raport NIK o Lasach Państwowych. Raport konkluduje, że Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych.

Prawo

Ustawa o lasach

Prawo ochrony środowiska

Ustawa o udostępnianiu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Konwencja z Aarhus gwarantująca dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

The Aarhus Convention: Implementation Guide Sążnisty przewodnik po Konwencji z Aarhus wydany przez ONZ. Po angielsku.

Dokumenty Lasów Państwowych

Zasady Hodowli Lasu.

Instrukcja Urządzania Lasu część pierwsza, Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

Encyklopedia Leśna Pomoże Ci zrozumieć leśniczy żargon.

WordPress Lightbox