Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Do: Nadleśnictwo Chojnów

Petycję utworzyła Inicjatywa Las Młochowski

Las Młochowski dla ludzi, nie dla tartaków.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania pozyskiwania drewna w celach gospodarczych w Lesie Młochowskim przez Lasy Państwowe.

Główny kompleks Lasu Młochowskiego leży w granicach administracyjnych gminy Podkowa Leśna, miasta o statusie miasta ogrodu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A- 1194, gdzie ochronie zabytkowej podlega, obok zabudowy i układu urbanistycznego, również zieleń. Na jego terenie znajdują się liczne miejsca pamięci oraz ślady historycznego osadnictwa starożytnego. Podlega ochronie przyrodniczej w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jako jeden z trzech najbliższych lasów podwarszawskich po tej stronie Wisły (obok Puszczy Kampinoskiej i Lasu Kabackiego) jest wyjątkowo cenny w roli lasu ściśle ochronnego. Występują w nim drzewostany różnowiekowe i wyróżnia się rzadkimi gatunkami chronionymi runa. Kompleks Lasów Młochowskich jest ostatnią pozostałością Puszczy Jaktorowskiej i jest to rzadki na Mazowszu typ siedliskowy lasu, czyli las typu grądowego dębowo-sosnowy o cechach lasu naturalnego.

Rolą Lasów Państwowych jest równoważenie funkcji społecznych, przyrodniczych i gospodarczych. Las Młochowski jest dla ludzi, a nie dla tartaków. Pozyskiwanie w tym lesie drewna w celach gospodarczych w obecnej skali zagraża jego trwałości biologicznej. Las Młochowski stanowi ważne ogniwo ciągów ekologicznych na terenie Mazowsza. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zapisy ustalają dla Lasu Młochowskiego utrzymanie funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej i wypoczynkowej. Ostatnimi laty jest też coraz intensywniej użytkowany rekreacyjnie, zyskał już charakter podmiejskiego parku dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Na otaczających terenach porolnych powstały liczne osiedla. Według prognoz w następnych latach wokół niego zostanie utrzymana wysoka dynamika procesów urbanizacyjnych, czemu sprzyjać będzie bliskość Warszawy, dobre połączenia komunikacyjne, a także planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Już obecnie Las Młochowski  stanowi bezpośrednie sąsiedztwo dla lokalnych społeczności z czterech gęsto zaludnionych gmin: Brwinowa, Podkowy Leśnej, Nadarzyna i Michałowic. Ze względu na łatwy dojazd Warszawską Koleją Dojazdową (WKD) Las jest również licznie odwiedzany przez mieszkańców Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Warszawy. W Lesie rozrasta się infrastruktura turystyczno-przyrodnicza: szlaki piesze i konne, ścieżki rowerowe (o czym mówi wprost obowiązujący plan urządzania lasu). Okres pandemii dobitnie udowodnił potrzebę użytkowania Lasu jako miejsca, gdzie można odbudować zdrowie i odporność, jak również przezwyciężać takie choroby cywilizacyjne jak stres i depresja.

Rozumiemy, że gospodarka leśna jest dla Lasów Państwowych głównym źródłem dochodu, ale pozyskanie drewna należy prowadzić na tych 39% obszaru  nadleśnictwa Chojnów, które nie mają statusu ochronnego. Las Młochowski ma marginalne znaczenie dla gospodarki w skali kraju, a pełni bardzo ważne funkcje społeczne dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi mieszkających wokół niego.

Ze względu na wyjątkowo istotną funkcję ochronną kompleksu Lasów Młochowskich należy więc jak najszybciej wyłączyć cały kompleks z gospodarki produkcyjnej (łącznie z Lasem Komorowskim i Suchym Lasem). W czasie galopujących zmian klimatu, postępującej suszy i zamierania gatunków (jesion i wiąz, wciąż obecne w Lesie Młochowskim) tym większą wagę trzeba nadać zachowaniu lasów zbliżonych do naturalnych i tym większą ochroną objąć naturalne siedliska unikatowe w tym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianych grądów, a także olsów i łęgów.

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  2. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
  3. Leśnictwo Podkowa Leśna
  4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  5. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  6. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podpisz Petycję

Podpisało już 4158 osób.

Dziękujemy!
Petycja została zamknięta.

Platformę prowadzi Fundacja Lasy i Obywatele. Fundacja udostępnia platformę lokalnym inicjatywom leśnym i wspiera je w stworzeniu i rozpropagowaniu petycji. Nie odpowiada jednak za wszystkie treści umieszczane w petycjach. Jeżeli chcesz zamieścić petycję na tej platformie skontaktuj się z Fundacją Lasy i Obywatele poprzez [email protected]

Udostępnij petycję:

Wyślij wiadomość do Inicjatywy Las Młochowski

    WordPress Lightbox